پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید عباسعلی نوری کوهبنانی

ولادت: 2مهر1341- کوهبنان        

شهادت: 21بهمن1364- اروندرود

نام پدر:قاسم