پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید محمود توکلی

ولادت: 1346 – روستای جور(گور)  

شهادت: 23خرداد1367 – شلمچه

نام پدر: حسین

****

زندگی نامه:

شهید محمود توکلی در سال 1346 در دهستان جو ر به دنیا آمد وچهارمین فرزند خانواده بود. به علت علاقه به ائمه به خصوص پیامبراکرم(ص) که محمود از القاب ایشان است، نام او را محمود گذاشتند . بسیار خوش خُلق بود و در مدرسه هم با بچه ها مهربان بود و به بزرگ ترها نیزاحترام خاص میگذاشت.

پس از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، در دوره متوسطه در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل شد. از لحاظ درسی خوب بود و به خصوص در درس ریاضی بسیار موفق بود. او در امور خانه هم در کارهایی

همچون نظافت و شستن ظرف به خواهرانش کمک می کرد . در جلسات قرآنی شرکت میکرد. به فوتبال ب سیار علاقه داشت و در تیم فوتبال مدرسه شرکت داشت و همچنین در فعالیتهای فرهنگی ، سرود و تئاترمدرسه هم حضور داشت.

شهید محمود توکلی چهار مرتبه به جبهه رفت و سرانجام در تاریخ 23خرداد1367 در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

****

وصیت نامه:

بسم الله الر حمن الر حیم
(اشر ف امتی حملتا القر آن و اصلا به للیل )
بزر گتر ین افراد امت من پا سدارا ن  قر آن و شب زنده دارا نند .
 
با سلا م بر مهدی مو عو د و نا یب بر حقش امام خمینی و با سلام بر شهدا ء جنگ تحمیلی و با در و د و سلا م بر ان جان بر کفا ن که با ر زم خود حما سه ههامی آفر ینند و با در ود و سلا م بر خا نواده های معظم شهدا ء و مجر و حان جنگ و با در ود و سلا م بر همه همشهر یا ن عز یز م .او ل :و صیت نامه را با نام خدای بزر گ و مهر با ن آغاز می کنم ان کسی که جان می دهد و با خود جان را می گیرد .و صیت من به پدر م این است که در مر گ من استوار و مقا و م با شی و در مر حله او ل با تلا و ت آیا ت قر آن مرا حلال نما ئی و بر میت من نماز بگذاری و هیچگو نه نارا حتی از خود در شهادت من نشان ندهی و شما من را یک اما نت حسا ب کنید که از خدا وند نز د شما بو ده است و خو شحال با شید که این اما نت را پیر و مکتب اسلا م بار آو ر دی و در راه اسلا م سالم به صا حب اصلیش خدا وند پس دادی .د و م و صیت من به مادر م این است که مادر جا ن او ل مرا حلال نما ئی و در مر گ من گر یه و زاری نکنی اگر می خواهی ر و ح من شا د با شد به و صیتم عمل کن ز یرا که با نارا حتی کر دن شما ر و ح من در عذاب می افتد و شما افتخار تان با شد که شیر تان را ان قو ت و جو د جوا نیتان را غذای من کر ده ای و من را در این راه پر ورش داده ای و در راه اسلا م و زنده نگه دا شتن قرآ ن و ایمان به الله من را هد یه به  اسلا م و رهبر یش کر ده ای و از شما می خواهم که با کمال استواری و خو نسر دی و مقا و مت من را به عنوان خمس د یگر فر زندا نت حساب کنید و ذو ق و خو شحالی شما در این با شد که فر زند تان به را ههای خطا از قبیل فحشا ء ،کمله و د مکرا ت و د یگر احزاب نر فت و قر با نی حق و حقیقت گشت پس از شما خواهش دار م که در مر گ من گر یه و زاری نکنید که با صدای گر یه شما د شمن ما خو شحال می شو د .سو م و صیت من به برادرا ن عز یز م است که انها هم در مر گ من مقا و مت دا شته با شند و نارا حتی از خود نشان ند هند و از برادر بزر گم جناب آقای تو کلی می خواهم که برای من بعد از شهادتم نماز بگذار د و تا اینکه تا اندا زه ای در نزد خدا ر و سفید با شم و همچنین از برادرا نم ر ضا ،مهدی و محمد می خواهم اگر من نتوا نستم و ظیفه برادری را و برادر بو دن را به جای بیا و ر م و در نزد شما بی ادبی کر ده ام از شما تقا ضای عفو وبخشش دار م و تقا ضای د یگر ازبرادرم ر ضا دار م که اگر کسی از من نارا حتی دارد از او برای من حلالیت بخواهد و در راه تبلیغ و تشو یق کر دن به راه امام و اسلا م کو شا با شید و نگذار ید که خون ما را پا یمال کنند چو نکه این ضد انقلابیو ن و استعمار گرا ن مخصو صا ” در و ضعیت فعلی هر لحظه در فکر زد ن ضر به به اسلا م مقد س و امت ما می با شند .چهار م و صیت من به خواهرا نم این است که آنها هم در مر گ من صبور و مستحکم با شید و گر یه وز اری در مر گ من نکنید ز یرا که با شنید ن صدای آنها د شمن ما خو شحال می شو د کاری کنید که د شمن ما را خو شحال نکنید و درس صبر و استقا مت را ازبزر گ با نوی اسلا م شیر ز ن کر بلا ز ینب کبری بنت ر سو ل الله (ص)و خواهر حسین (ع)بیا مو ز ید و از او درس بگیرید که بعد از مر گ من همان کاری که ز ینب کر د شما هم همان کار را بکنید و افتخار شما این با شد که برادر تان در راه حسین (ع)جنگید و نگذا شت که شما را به اسار ت و د یگر و ابستگی ها به شر ق و غر ب ببر ند خواهر های مهر با نم مبا دا که در مر گ من به سر و صو ر ت خود بزنید مبا دا که د شمن با شنید ن صدای نارا حتی شما تقو یت و خو شحال می شو د .باز در پا یان و صیت نامه ام از پدر م می خواهم با زهم مرا ببخشید و حلال نما ئی ز یرا که من نتوا نستم فرز ندی لا یق برای شما با شم و به د ستو را ت شما به طور کلی عمل کنم و از اینکه مرا با سو اد کر د ید و قرآ ن آمو ختید ور نج وز حمت ز یادی را در این راه متحمل شده اید از شما متشکر و می خواهم که مرا حلال نما ئی ان شا ء الله تعالی اجر شما با خدا ست برای شادی ر و حم امام و ر زمند گان اسلا م مرا فرا موش نکنید و انها را دعا کنید و همچنین د عای شما در باره ظهو ر هر چه زو دتر مهدی .
و السلا م علی من تبع الهدی
تار یخ 17خرداد67 محمود توکلی الله آبادی