پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

کودک آزاری؛ چرا و چگونه

کودک آزاری؛ چرا و چگونه

کودک آزاری در اشکال مختلف خود (جسمی، جنسی، عاطفی و غفلت) پدیده‌ای است که در هر گوشه از این جهان وجود دارد. ممکن نیست در جامعه‌ای کودکان وجود داشته باشند و به صورت تعمدی و یا ناخودآگاه کودکی مورد آزار قرار نگیرد.

از آنجا که کودکان شکل دهنده فردای جامعه ایران هستند؛ توجه به مقوله کودک آزاری و رفع این پدیده آسیب زا می‌تواند در شکل گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران فردا مهم و اثرگذار باشد.

در شرایطی که ضعف کودکان در مراقبت از خود و آسیب پذیر بودن ایشان باعث می‌شود به راحتی قربانی آزارگران شوند و یا به دلیل غفلت خانواده در نگهداری، کودک آسیب ببیند؛ دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی در سرتاسر جهان برای کاهش کودک آزاری و حمایت از حقوق کودک برنامه‌های متعددی را اجرا کرده‌اند و در همین راستا رسانه و گروه‌های مردمی موظف هستند جامعه را بیش از پیش با مقوله کودک ازاری اشنا کنند.

کودک آزاری تنها محدود به کودکان کار و یا کودکان دارای والدین معتاد در محله‌های بزهکار نمی‌شود. کودک آزاری تنها به دست پدر و مادری معتاد صورت نمی‌گیرد و هر کودکی در هر خانواده‌ای ممکن است با شکلی از کودک آزاری مواجه شود به همین دلیل رشد آگاهی‌ها در میان خانواده‌ها در موضوع کودک آزاری ضروری است.

غفلت والدین از مراقبت از فرزندان هم حتی برای مدتی کوتاه ممکن است به کودک آسیب بزند و همین دلیل به نظر ساده می‌تواند به سلامتی و آینده کودک آسیبی جدی وارد کند.